Richard St. John

(Video) Richard St. John: Lý do tại sao cần phải làm việc cật lực?

(Video) Richard St. John: Lý do tại sao cần phải làm việc cật lực? Lý do Tại sao Richard St. John phải làm việc cật lực? Thành ngữ Việt Nam ta có câu: “Cần cù bù thông minh.” Tuy nhiên, nếu xét ngữ điệu thì có vẻ như cần cù chỉ là một yếu tố thứ yếu, và thông minh vẫn là số một. Tuy nhiên, ở đây chúng more »